Update

sudo apt update && sudo apt upgrade

Шаардлагагүй багцуудыг зайлуулах

sudo apt autoremove

Унтраах

sudo poweroff

Ахин ачаалах

sudo reboot

Тусламж

command_name -h

эсвэл

command_name -help

Файл хавтас уруу хандах зөвшөөрөл өөрчлөх

sudo chmod -R 777 .

Нэг дор олон тушаал өгөх

  • command_A && command_B A тушаал амжилттай биелсэн үед B тушаалыг хэрэгжүүлнэ.
  • command_A || command_B A тушаал биелээгүй үед B тушаалыг хэрэгжүүлнэ.
  • command_A ; command_B A тушаал амжилттай биелсэн эсэхээс үл хамааран B тушаалыг хэрэгжүүлнэ.