LaTeX дээр бэлдсэн лекцийн үзүүлэн, гарын авлага, ном, дасгал бодлогын хураамж, шалгалтын материал зэрэг хичээлийн хэрэглэгдэхүүнүүдээ нэгдсэн нэг хэв загвартай болгох ажлын хүрээнд боловсруулсан загваруудаас лекцийн үзүүлэн, дагалдах гарын авлагатай холбогдох хэсгийг нь бусад хүмүүст үлгэр дуурайл үзүүлэх, санаа сэдэл өгөх зорилгоор орууллаа. Тус загварын гол онцлог бол лекцийн үзүүлэн слайд болон лекцийн гарын авлага (эсвэл багшийн өөрийн конспект ч байж болно) хоёуланг нь нэг дор бичих боломжийг тусгасан явдал юм. Мөн эх бэлдэх явцад өргөн ашигладаг томьёо, тодорхойлолт, теорем, баталгаа, жишээ болон хүснэгт, жагсаалт, програмын код оруулах улмаар слайдыг баганануудад хуваах болон бусад чухал зүйлсийг хэрхэн хийхийг жишээ байдлаар тусгасан.

Дээр үзүүлсэн шиг үзүүлэн үүсгэхийн тулд дараах кодыг LaTeX програмд оруулаад PDF файл болгож хөрвүүлэх тушаал өгнө.

\PassOptionsToPackage{subsection=false}{beamerouterthememiniframes}
\documentclass[compress,red]{beamer} %% PRESENTATION MODE
%\documentclass{article} \usepackage{beamerarticle} %% ARTICLE MODE
%\usepackage{pgfpages}\pgfpagesuselayout{8 on 1}[a4paper,border shrink=5mm] %% PRINTING MODE
%\pgfpageslogicalpageoptions{1}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{2}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{3}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{4}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{5}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{6}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{7}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{8}{border code=\pgfusepath{stroke}}

\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[mongolian]{babel}
\usepackage{ifthen,forloop,fontawesome,url,tikz,pgfplots,multicol,listings,multirow,subcaption}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\def\thetitle{Title}
\def\thesubtitle{Subtitle}
\def\theauthor{Г.Махгал}
\def\theurl{http://galaa.mn/}
\def\theurldesc{www.galaa.mn}
\def\copyrightyear{2017}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\subtitle{\thesubtitle}
\date{\tiny \faCodeFork\ \the\year/\the\month/\the\day}

\definecolor{darkred}{RGB}{114,0,0}

\makeatletter
\let\beamer@writeslidentry@miniframeson=\beamer@writeslidentry
\def\beamer@writeslidentry@miniframesoff{%
 \expandafter\beamer@ifempty\expandafter{\beamer@framestartpage}{}% does not happen normally
 {%else
  % removed \addtocontents commands
  \clearpage\beamer@notesactions%
 }
}
\newcommand*{\miniframeson}{\let\beamer@writeslidentry=\beamer@writeslidentry@miniframeson}
\newcommand*{\miniframesoff}{\let\beamer@writeslidentry=\beamer@writeslidentry@miniframesoff}
\makeatother

\mode<presentation>{
 \usefonttheme[stillsansseriflarge]{serif}
 \usetheme{Luebeck}
 \usecolortheme{orchid}
 \useoutertheme[subsection=false]{smoothbars}
 \useinnertheme{rectangles}
 \addtobeamertemplate{background canvas}{\transfade[duration=1]}{}
 %\setbeamercolor{footnote}{fg=blue}
 \setbeamercolor{footnote mark}{fg=red}
 \renewcommand*{\thefootnote}{\setlength{\fboxsep}{1pt}\colorbox{white}{\tiny\arabic{footnote}}}
 \usenavigationsymbolstemplate{}
 \setbeamertemplate{itemize items}[default]
 \setbeamertemplate{enumerate items}[default]
 \setbeamertemplate{title page}[default]
 \setbeamertemplate{blocks}[default]
 \setbeamersize{text margin left=10pt,text margin right=10pt}
\newcounter{slidenumber}
\title[\href{\theurl}{\theurldesc}\hspace{0.25\textwidth}
\begin{minipage}{3em}
\flushright
\arabic{slidenumber}
\end{minipage}
\stepcounter{slidenumber}]{\thetitle}
\author[\textcopyright\ \copyrightyear\ifthenelse{\equal{\the\year}{\copyrightyear}}{}{\,--\,\the\year} \theauthor]{\theauthor}
\institute[]{\textcopyright\ \copyrightyear\ifthenelse{\equal{\the\year}{\copyrightyear}}{}{\,--\,\the\year} \theauthor\\ \textsf{\href{\theurl}{\theurldesc}}}
\logo{
\hyperlink{titlepage}{
\begin{tikzpicture}[scale=0.5,rotate=135]
 \draw [white,fill=darkred] (0,0) -- (0,1) -- (1,1) -- (1,0) -- (0,0);
 \draw [white,fill=white] (0.25,0) -- (0.25,0.8) -- (0.55,0.8) -- (0.55,1) -- (0.75,1) -- (0.75,0.6) -- (0.45,0.6) -- (0.45,0) -- (0.25,0);
\end{tikzpicture}
}}
\titlegraphic{
\begin{tikzpicture}[scale=0.5,rotate=135]
 \draw [white,fill=darkred] (0,0) -- (0,1) -- (1,1) -- (1,0) -- (0,0);
 \draw [white,fill=white] (0.25,0) -- (0.25,0.8) -- (0.55,0.8) -- (0.55,1) -- (0.75,1) -- (0.75,0.6) -- (0.45,0.6) -- (0.45,0) -- (0.25,0);
\end{tikzpicture}}
 \renewcommand{\sectionname}{Хэсэг}
 \addto\captionsmongolian{\renewcommand{\sectionname}{Хэсэг}}
}

\mode<article>{
 \usepackage{hyperref,fullpage}
 \selectcolormodel{gray}
 \title{\thetitle}
 \author{\textcopyright\ \copyrightyear\ifthenelse{\equal{\the\year}{\copyrightyear}}{}{\,--\,\the\year} \theauthor}
 \renewcommand{\refname}{Ном зүй}
 \addto\captionsmongolian{\renewcommand{\refname}{Ном зүй}}
 \hypersetup{
  colorlinks=true
 }
 \usepackage{chngcntr}
 \counterwithin*{section}{part}
 \usepackage{geometry}
 \geometry{
 a4paper,
 inner=3.5cm,
 outer=2cm,
 top=2.5cm,
 bottom=2.75cm,
 }
 % Page Header
 \usepackage{fancyhdr}
 \pagestyle{fancy}
 \renewcommand\headrule{
  \begin{minipage}{1\textwidth}
  \color{gray}\hrule width \hsize \kern 1mm \hrule width \hsize height 2pt
  \vspace{16pt}
  \end{minipage}}
 \lhead[\textcopyright\ \copyrightyear\ifthenelse{\equal{\the\year}{\copyrightyear}}{}{\,--\,\the\year} \theauthor]{\href{\theurl}{\textcolor{black}{\theurldesc}}}
 \rhead[\href{\theurl}{\textcolor{black}{\theurldesc}}]{\textcopyright\ \copyrightyear\ifthenelse{\equal{\the\year}{\copyrightyear}}{}{\,--\,\the\year} \theauthor}
 \cfoot[\thepage]{\thepage}
 % Redefine the plain page style
 \fancypagestyle{plain}{%
  \fancyfoot[C]{\thepage}%
  \renewcommand\headrule{
  \begin{minipage}{1\textwidth}
  \color{gray}\hrule width \hsize \kern 1mm \hrule width \hsize height 2pt 
  \vspace{16pt}
  \end{minipage}}
 }
}

\hypersetup{
 unicode=true,pagebackref=true
}

\makeatletter
\AtBeginPart{
 \miniframesoff
 \setcounter{slidenumber}{1}
 \setcounter{footnote}{0}
 \beamer@tocsectionnumber=0\relax
 \setcounter{section}{0}
 \frame{\partpage\hypertarget{part\insertpartnumber}{}}
 \frame{\frametitle{\insertpart}\tableofcontents}
 \miniframeson
}
\makeatother

\AtBeginSection[]{
 \subsection<presentation>{}
 \frame{\sectionpage}
}

\renewcommand{\partname}{Лекц}
\addto\captionsmongolian{\renewcommand{\partname}{Лекц}}
\deftranslation[to=mongolian]{Definition}{Тодорхойлолт}
\deftranslation[to=mongolian]{Theorem}{Теорем}
\deftranslation[to=mongolian]{Lemma}{Лемм}
\deftranslation[to=mongolian]{Corollary}{Мөрдлөгөө}
\deftranslation[to=mongolian]{Example}{Жишээ}
\deftranslation[to=mongolian]{Problem}{Бодлого}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{properties}{Чанар}
\newtheorem{formula}{Томъёо}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{remark}{Санамж}
\newtheorem{recall}{Сэргээн санах нь}

\lstset{
 language=R,
 basicstyle={\ttfamily},
% backgroundcolor=\color{black!25},
 keywordstyle=\color{blue!85},
 commentstyle=\color{red!85},
 stringstyle=\color{black!75},
 breakatwhitespace=true,
 breaklines=true,
 frame=l,
 framesep=5pt,framerule=1pt,
 xleftmargin=7pt,xrightmargin=0pt,
 rulecolor=\color{blue!65},
 keepspaces=true,
 showstringspaces=false,
 columns=flexible,
 numbers=none,
 tabsize=3,
 otherkeywords={},
 deletendkeywords={},
 deletekeywords={}
}

\usepackage{array}
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{>{\raggedleft\let\newline\\\arraybackslash\hspace{0pt}}m{#1}}

\begin{document}

\only<article>{\maketitle\tableofcontents}

\miniframesoff

\frame[plain,noframenumbering]{\titlepage\hypertarget{titlepage}{}}

\frame<presentation>[plain,noframenumbering]{
\frametitle{
\begin{center}
Лекцийн гипер-холбоосууд
\end{center}
\vspace{-1.1\baselineskip}
}\framesubtitle{}
\begin{center}
\begin{columns}[t]
\column{0.45\textwidth}
\begin{multicols}{2}
\begin{enumerate}
\newcounter{loop}
\forloop{loop}{1}{\value{loop}<17}{
 \item \hyperlink{part\number\numexpr\value{enumi}\relax}{Лекц \number\numexpr\value{enumi}\relax}
}
\end{enumerate}
\end{multicols}
\end{columns}
\end{center}
}

\miniframeson

\part{Title}

\section[Short title]{Title}

\frame{
\frametitle{Frame title\footnote{footnote}}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\begin{theorem}
\end{theorem}
\begin{proof}[Баталгаа\nopunct]
\end{proof}
\begin{proof}[Баталгаа\nopunct]\renewcommand{\qedsymbol}{\ldots}
\end{proof}
\begin{lemma}
\end{lemma}
\begin{corollary}
\end{corollary}
}

\frame{
\frametitle{Frame title}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\begin{definition}[Additional text]
\end{definition}
\begin{block}{Block title}
\only<presentation>{\vspace{-4mm}}
\begin{eqnarray*}
f(x) & = & x\cdot x \\
 & = & x^2
\end{eqnarray*}
\end{block}
\begin{exampleblock}{Block title}

\end{exampleblock}
\begin{example}[Additional text]
\end{example}
\begin{problem}[Additional text]
\end{problem}
}

\part{Title}

\section[Short title]{Title}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Frame title}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\lstinline[keywords={print},otherkeywords={}]|print('Hello LaTeX!')|
\begin{example}[additional text]\only<article>{\hfil}
\begin{lstlisting}[keywords={if,else,print},otherkeywords={}]
if (condition) {
 print(TRUE)
} else {
 print(FALSE)
}
\end{lstlisting}
\end{example}
\end{frame}

\frame[containsverbatim]{
\frametitle{Frame title}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\verb|print('Текст')|
\begin{verbatim}
if (нөхцөл) {
 print(үнэн)
} else {
 print(худал)
}
\end{verbatim}
}

\section[Short title]{Title}

\frame{
\frametitle{Frame title}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\begin{figure}[!h]
\centering
\faImage
\caption{caption}
\end{figure}
% Дэд зураг
\begin{figure}[!h]
\centering
\begin{subfigure}{0.45\textwidth}
\centering
\faImage
\caption{caption}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}{0.45\textwidth}
\centering
\faImage
\caption{caption}
\end{subfigure}
\caption{caption}
\end{figure}
\begin{example}\only<article>{\hfil}
\begin{figure}[!h]
\centering
\faImage
\caption{caption}
\end{figure}
\only<presentation>{\vspace{-4mm}}
\end{example}
}

\frame{
\frametitle{Frame title}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\begin{table}[!h]
\setlength{\tabcolsep}{8pt}
\renewcommand{\arraystretch}{1.25}
\centering
\begin{tabular}{rcl|R{0.1\textwidth}C{0.1\textwidth}L{0.1\textwidth}}
r & c & l & R & C & L \\
\hline
\multirow{2}{*}{rows} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 & 1 & 2 & \multicolumn{3}{c}{multicolumn} \\
\end{tabular}
\caption{caption}
\end{table}
}

\section[Short title]{Title}

\frame{
\frametitle{Frame title}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\begin{columns}[t]
\column{0.5\textwidth}
column
\column{0.5\textwidth}
column
\end{columns}
}

\frame{
\frametitle{Frame title}\framesubtitle{Frame subtitle text}
\begin{multicols}{2}
\begin{itemize}
\item item
\item item
\item item
\item item
\item[]
\item item
\end{itemize}
\end{multicols}
}

\miniframesoff

\begin{frame}[plain,noframenumbering]
\frametitle{\only<presentation>{
\begin{center}
Ном зүй
\end{center}
\vspace{-1em}
}}
\begin{thebibliography}{}
%\setbeamertemplate{bibliography item}[book]
\setbeamertemplate{bibliography item}{\textcolor{darkred}{\faBook}}
\bibitem{Knuth1986}
Donald E.Knuth
\newblock {\em The TeXbook}.
\newblock American Mathematical Society, 1986.

\bibitem{Tantau2015}
Till Tantau, Joseph Wright, Vedran Miletić
\newblock {\em The beamer class -- User Guide for version 3.36.}.
\newblock 2015.
\end{thebibliography}
\end{frame}

\frame<presentation>[plain,noframenumbering]
{
\begin{center}
\vskip1cm
\begin{tikzpicture}[scale=2,rotate=135]
 \draw [white,fill=darkred] (0,0) -- (0,1) -- (1,1) -- (1,0) -- (0,0);
 \draw [white,fill=white] (0.25,0) -- (0.25,0.8) -- (0.55,0.8) -- (0.55,1) -- (0.75,1) -- (0.75,0.6) -- (0.45,0.6) -- (0.45,0) -- (0.25,0);
\end{tikzpicture}
\vskip1cm
\textcopyright\ \copyrightyear\ifthenelse{\equal{\the\year}{\copyrightyear}}{}{\,--\,\the\year} \theauthor \\ \textsf{\href{\theurl}{\theurldesc}}
\end{center}
}

\miniframeson

\end{document}

Үзүүлэнгийн слайдуудыг нэг хуудсанд хэд хэдээр нь хэвлэсэн шиг өөрөөр хэлбэл цаасан дээр шууд хэвлэхэд бэлэн болгосон PDF файл үүсгэхийн тулд хэвийн толгой хэсгийг дараах байдлаар өөрчилнө.

\documentclass[compress,red]{beamer} %% PRESENTATION MODE
%\documentclass{article} \usepackage{beamerarticle} %% ARTICLE MODE
\usepackage{pgfpages}\pgfpagesuselayout{8 on 1}[a4paper,border shrink=5mm] %% PRINTING MODE
\pgfpageslogicalpageoptions{1}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{2}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{3}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{4}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{5}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{6}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{7}{border code=\pgfusepath{stroke}}
\pgfpageslogicalpageoptions{8}{border code=\pgfusepath{stroke}}

Харин лекцийн гарын авлага хэлбэртэй PDF файл гарган авах бол дараах өөрчлөлт оруулна.

%\documentclass[compress,red]{beamer} %% PRESENTATION MODE
\documentclass{article} \usepackage{beamerarticle} %% ARTICLE MODE
%\usepackage{pgfpages}\pgfpagesuselayout{8 on 1}[a4paper,border shrink=5mm] %% PRINTING MODE
%\pgfpageslogicalpageoptions{1}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{2}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{3}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{4}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{5}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{6}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{7}{border code=\pgfusepath{stroke}}
%\pgfpageslogicalpageoptions{8}{border code=\pgfusepath{stroke}}

Дээрх иж бүрэн код болон гарах үр дүн бүгдийг нь GitHub дээрх өөрийн нэг агуулахт нээлттэй байрлууллаа.