2019 оны 1 сарын 25-нд оруулсан шинэчлэлт Source List нэмэх илүү албан ёсны, найдвартай арга зам бий болсон байна. Заавар нь https://cran.r-project.org/bin/linux/ubuntu/ веб хуудас дээр байна.

Ubuntu Linux үйлдлийн системийн 18.04 LTS хувилбарын програм хангамжийн агуулахаас R програм суулгах тушаал өгөхөд R програмын 3.4 хувилбар суудаг. Харин үүний оронд дараагийн 3.5 хувилбарыг суулгахын тулд терминал дээр дараах тушаал өгнө.

sudo add-apt-repository ppa:marutter/rrutter3.5
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Бонус буюу R програмын хуучин хувилбар дээр ашиглаж байсан багцуудаа ахин суулгах заавар

available.pkgs <- rownames(x = utils::installed.packages())
previous.pkgs <- dir(path = "~/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.4")
new.pkgs <- setdiff(x = previous.pkgs, y = available.pkgs)
utils::install.packages(pkgs = new.pkgs, Ncpus = parallel::detectCores() - 1)

Уг тушаалд R програмын хуучин хувилбарыг 3.4 гэж тооцож бичлээ.