Joomla агуулга удирдах системийн хувьд "Feed item show" сонголтыг "Intro Text" гэж сонгосон үед "дэлгэрэнгүй.." холбоосгүйгээс болж сайтын мэдээлэл хагас дутуу мэт сэтгэгдлийг RSS/Atom хэрэглэгчдэд төрүүлж болзошгүй байдаг. Ингэхгүй гээд "Full Text" гээд сонгочихоор веб сайт, блогуудын feed-ийг цуглуулдаг сайтуудад хамаг мэдээллээ "тавиад туух" цаашлаад зочдоо тэдэнд алдахад хүрнэ. Иймд Joomla-гийн RSS/Atom feed-д сайтынхаа мэдээний холбоос буюу "дэлгэрэнгүй.." гэсэн холбоосыг нэмэхээс өөр аргагүй юм.

Joomla өргөтгөлийн дотор feed үүсгэгч өргөтгөл байдаг ч учир дутагдалтай, эсвэл арай дөнгүүр нь үнэ төлбөртэй юм байна. Иймд Joomla-гийн feed үүсгэгчийг бага зэрэг өөрчлөөд л асуудлаа шийдэцгээе.

Joomla агуулга удирдах системийн RSS/Atom feed үүсгэгчид "Дэлгэрэнгүй.." холбоос хийснээ товч заавар болгон эмхэтгэлээ. Хэрвээ HTML бас PHP хэлний бага сага мэдлэгтэй л бол RSS ба Atom feed-үүдийн бүтцийг олж мэдэж байгаад л үүнийг хийж болж байна.

Эхлээд RSS feed үүсгэгчийн хувьд:

  1. /your_site/libraries/joomla/document/feed/renderer/rss.php файлыг нээнэ
  2. 125 дугаар мөрөнд очно
  3. Тухайн мөрийг дараах байдлаар өөрчилнө.
$feed.= "<description>
<![CDATA[".$this->_relToAbs($data->items[$i]->description)."\n".
"<a href=".str_replace(' ','%20',$data->items[$i]->link).">
Дэлгэрэнгүй ..
</a>
]]>
</description>\n";

Одоо Atom feed үүсгэгчийн хувьд:

  1. /your_site/libraries/joomla/document/feed/renderer/atom.php файлыг нээнэ.
  2. 103 дугаар мөрөнд шилжинэ.
  3. Тухайн мөрийнхөө дор шинэ мөр аваад дараах кодыг хуулаарай.
$data->items[$i]->description .= "<a href=\"".$url.$data->items[$i]->link."\">Дэлгэрэнгүй ..</a>";

За ингээд л боллоо.